با لبخند گفت: خب شنیدم برای […] و […] کار می‌کنی. اوضاع درآمد چه طوره؟!
دخترک خندید. گفت: یادت رفته امسال، سال گاوه؟! سال کار کردن‌های بی‌اجر و مزد!…
Advertisements