دخترک دوست نداشت عادی باشد. دخترک دوست نداشت یکی مثل همه، باشد. دخترک عاشق تفاوت بود دوست داشت زندگی‌اش متفاوت باشد. دوست داشت روزهایش با اتفاقات غیرمنتظره و جذاب همراه باشند. با تجربه‌های پیش بینی نشده و جدید. دوست داشت هر روز آدم‌های جدیدی ببیند. فضاهای متفاوت را تجربه کند. دوست داشت هر روز دخترک دیگری باشد. برای همین بود که وقتی چند روز ساده می‌گذشت بدون هیچ کدام از این تجربه‌های تازه، دخترک غمگین می‌شد و سرگردان. دلش می‌خواست فرار کند از فضاهای تکراری، از روزمرگی از خط مستقیم و کند زندگی…
Advertisements