شکنج زلف پریشان بدست باد مده             مگو که خاطرعشاق گو پریشان باش
گرت هواست که با خضر همنشین باشی             نهان ز چشم سکندر چوآب حیوان باش
   .
       .
 .
تو شمع انجمنی یکزبان و یکدل شو             خیال و کوشش پروانه بین و خندان باش
کمال دلبری و حسن در نظربازیست             بشیوه نظر از نادران دوران باش
خموش حافظ و از جور یار ناله مکن             ترا که گفت که درروی خوب حیران باش
Advertisements