دخترک بال‌هایش درد می‌کنند،
بس که به جای پرواز، مدام پریده است، دویده است از این سو به آن سوی قفس کوچکش…
دخترک خیالش درد می‌کند،
بس که به جای پرواز، رویای پرواز را در ذهنش مرور کرده است…

دخترک چشمانش درد می‌کنند،
بس که مدام به آسمان چشم دوخته است از پشت میله‌های آهنین سقف بالای سرش…
دخترک این روزها غمگین است
Advertisements