دخترک نمی‌تواند نگوید که غبطه خورده و می‌خورد به او، به آنها. دخترک نمی‌تواند نگوید که افسوس خورده از نداشتن کسی چون او ولی با منشی متفاوت، برای پرسه زدن در کوچه پس کوچه‌های شهر. دخترک دلش عکاسی و پرسه می‌خواست به شدت. نشد. تجربه شد.
Advertisements