دخترک دلش می‌خواهد دانشگاه را رها کند. برود با دوستش استقلال را تجربه کند. کار کند با فراغ بال. بنویسد. عکاسی کند. سفر برود. خودش باشد. پرسه بزند بدون فکر کردن به درس و امتحان و شهریه و این حرف‌ها. اما حیف که دخترک تصمیم دارد این رشته‌ی جدید را تمام کند بس که از لقمه‌ی گیرکرده در گلو متنفر است!
Advertisements