برای دخترک، لحن، تن صدا و کلماتی که آدم‌ها به کار می‌برند، خیلی مهم است. اصلاً هر آدمی در ذهن دخترک، یک صدا، یک لحن و مجموعه‌ای از کلمات، حس‌ها و نگاه‌هاست.
Advertisements