زنگ زده‌ام به این شرکت ‌ای‌دی‌اس‌ال محترم.

در اوج عصبانیت می‌گم: چرا این قدر امشب اینترنت وضعیت اسفباری داره؟! آقاهه می‌گه: چی داره؟!

از اونور مامان خانوم از حرف من ریسه میره از خنده. من از این ور از حرف آقاهه!

به زحمت جلوی خنده‌مو می‌گیرم می‌گم: چه قدر وضع اینترنت امشب بده. هی دی‌سی می‌شه و…

می‌گه: مشکل از تهرانه.

می‌گم: برای چی؟ چشه؟

طوری می‌گه: من نمی‌دونم

که انگار مثلاً دیدگاه سیاسی‌شو پرسیده باشم!

Advertisements