به این نتیجه رسیده که در ذهنش، بدبین است و در عملکرد، خوشبین؛ و این یعنی پراسترس‌ترین و پرریسک‌ترین روش زندگی. کاش حالا که به این بینش رسیده، جان سالم به در ببرد و بتواند برعکس فکر و رفتار کند.