ترانه لزوماً 15 سال ندارد. ممکن است حتی چند ده سال بزرگتر باشد متاسفانه.

Advertisements